Thông tin cơ bản
  Họ tên (Cần thiết)
  Giới tính
  Quốc tịch (Cần thiết)
  Ngày tháng năm sinh
  Địa chỉ
  Số điện thoại
  Địa chỉ email (Cần thiết)
  Facebook
  Tư cách lưu trú (Cần thiết)
  Kỳ hạn lưu trú (ngày hết hạn) (Cần thiết)
  ※ Xin điền vào tư cách lưu trú và kỳ hạn lưu trú ( ngày hết hạn) một cách chính xác được viết trên thẻ tư cách lưu trú của bạn .
  Lý lịch ( quá trình làm việc )
  Lý lịch học vấn cuối cùng
  Lý lịch làm việc (ở Nhật)
  Lý lịch làm việc (ngoài nước Nhật)
  Tư cách , Bằng cấp -kỹ năng
  Tư cách , bằng cấp .
  Kỹ năng ngôn ngữ
  Tự giới thiệu bản thân
  Điều kiện mong muốn
  Tiền lương mong muốn trong một năm
  Ngành nghề mong muốn Kỹ năng đặc định

  ngoài
  Nơi làm việc mong muốn
  Khác
  Có thể đính kèm sơ yếu lý lịch và lý lịch công việc