आधारभूत जानकारी
  नाम, थर (अनिवार्य)
  लिङ्ग
  देश (अनिवार्य)
  जन्म मिति
  ठेगाना
  फोन नम्बर
  इमेल ठेगाना (अनिवार्य)
  Facebook
  निवास स्थिति (जाइलु स्टेटस) (अनिवार्य)
  निवास समयावधि (जाइलु कार्डको म्याद) (अनिवार्य)
  ※ निवास स्थिति र निवास समयावधि (म्याद) तपाईंको जाइलु कार्डमा जे लेखेको छ त्यही लेख्नुहोस्।
  हिस्ट्री
  शैक्षिक योग्यता
  कामको अनुभव (जापानमा)
  कामको अनुभव (जापानबाहेक)
  लाइसेन्स・ सीप
  लाइसेन्स
  भाषाको क्षमता
  आफ्नो परिचय
  अपेक्षा
  अपेक्षा गरेको वार्षिक आम्दानी
  कामको प्रकार निर्दिष्ट सीप भएको कामदार

  त्यसबाहेक
  काम गर्ने स्थान
  अन्य
  बायोडाटा ・ कामको अनुभवको विवरण एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ।